pepbrocal.org

beautiful actions | belles accions | bellas acciones

unpublished comics pages, 2009/10 (less The Future Now, published in the exhibition catalog The future will be after in the Huesca town hall, 2008).
pàgines de còmics inèdits, 2009/10 (menys El futuro ahora, publicat al catàleg de l'exposició El futuro será luego a l'ajuntament de Huesca, 2008).
pagines de comics inéditas, 2009/10 (menos El futuro ahora, publicado en el catálogo de la exposición El futuro será luego en el ayuntamiento de Huesca, 2008).

http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-63_Una Bella Acción.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-63_Abnegaciónx.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-63_El Futuro, ¡AHORA!_v2.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-63_Idea Felizx.jpg